UMOWA LICENCYJNA
pomiędzy Kupującym Program a firmą m6 software (zwaną dalej „Producentem”) :
1. Instalacja Programu jest jednoznaczna z zaakceptowaniem warunków niniejszej umowy licencyjnej.
2. Po opłaceniu faktury Producent przyznaje Kupującemu licencję na użytkowanie Programu. Udzielona licencja nie jest ograniczona czasowo.
3. Umowa upoważnia Kupującego do używania jednej kopii Programu na jednym komputerze, wyjątek stanowią licencje wielostanowiskowe.
4. Kupujący nie ma prawa tłumaczenia, dekompilowania i stosowania innych podobnych metod analizy oraz modyfikowania Programu
5. OPROGRAMOWANIE UDOSTĘPNIONE JEST UŻYTKOWNIKOWI W STANIE „TAKIM, JAKIM JEST” A PRODUCENT NIE SKŁADA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ZAPEWNIEŃ CO DO JEGO WYKORZYSTYWANIA LUB DZIAŁANIA. WYJĄWSZY WSZELKIE GWARANCJE, WARUNKI, OŚWIADCZENIA LUB POSTANOWIENIA, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ LUB OGRANICZYĆ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, PRODUCENT I JEGO PARTNERZY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, WARUNKÓW, OŚWIADCZEŃ ANI POSTANOWIEŃ (WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH Z MOCY USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, ZWYCZAJU, WYKORZYSTANIA LUB INNYCH) W JAKICHKOLWIEK KWESTIACH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, W KWESTIACH NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, POKUPNOŚCI, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, INTEGRACJI LUB PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY ORAZ CAŁKOWITE RYZYKO W KWESTII DZIAŁANIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYBÓR ODPOWIEDNIEGO OPROGRAMOWANIA DO OSIĄGNIĘCIA ŻĄDANYCH REZULTATÓW, ORAZ ZA INSTALACJĘ, KORZYSTANIE I WYNIKI UZYSKANE W REZULTACIE STOSOWANIA OPROGRAMOWANIA. BEZ OGRANICZEŃ DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, PRODUCENT NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW, PRZERW W FUNKCJONOWANIU LUB INNYCH AWARII LUB TEŻ, ŻE OPROGRAMOWANIE SPEŁNI WSZELKIE LUB WSZYSTKIE WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ZOSTAŁY ONE UJAWNIONE POSIADACZOWI PRAW.
6. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności
W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE, PRODUCENT ANI JEGO PARTNERZY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, PRZYPADKOWE, DOMNIEMANE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM, M. IN., ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB INFORMACJI POUFNYCH LUB INNYCH, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PRYWATNOŚCI, ZNISZCZENIE ORAZ UTRATĘ DANYCH LUB PROGRAMÓW, ZA NIEMOŻNOŚĆ WYWIĄZANIA SIĘ Z JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW, ZA ZANIEDBANIE, STRATY EKONOMICZNE ORAZ WSZELKIE INNE STRATY PIENIĘŻNE) POWSTAŁE NA SKUTEK LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA, ZAPEWNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA WSPARCIA. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, IŻ W WYPADKU GDY PRODUCENT ORAZ/LUB JEGO PARTNERZY ZOSTANĄ UZNANI ZA ODPOWIEDZIALNYCH, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA ORAZ/LUB JEGO PARTNERÓW OGRANICZAĆ SIĘ BĘDZIE DO KOSZTÓW OPROGRAMOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA ORAZ/LUB JEGO PARTNERÓW NIE PRZEKROCZY OPŁAT ZA OPROGRAMOWANIE WNIESIONYCH NA RZECZ PRODUCENTA LUB JEGO PARTNERÓW.