Aktualizacja 27-10-2017 PDF Drukuj Email
Piątek, 27 Październik 2017 10:51
 • dodana opcja "drukuj w stopce dane zalogowanego użytkownika"
 • dla warstwy budynków dodane nowe pole "OZN" w którym przechowywane jest oznaczenie budynku umieszczane na mapach (2m, 1g itp). Pole to można wykorzystać do wstawienia etykiet na mapę dla warstwy budynków
  Oznaczenie budynku
 • dodany raport "Zestawienie dokumentów"
 • dodana 4 wersja protokołu ustalenia przebiegu granic (w formacie A3)
 • poprawki w eksporcie do dxf w opcji "Eksport do dxf (widoczne warstwy w jednym pliku)" - dodany eksport punktów i etykiet dla warstw budynków, obrębów i jednostek ewidencyjnych
 
Aktualizacja 11-10-2017 PDF Drukuj Email
Środa, 11 Październik 2017 15:55
 • dodana do wyboru opcja wydruku mapy w oknie informacji o działce (mapa/zarys)
  Druk mapy

 

 • dodana opcja druku pism w kolejności zgodnej z zakładką osoby. Jeśli na tej zakładce posortujemy (klikając na nagłówek kolumny) rekordy to pisma będą drukowane w takiej kolejności jak uzyskana w tabelce. Opcja ta ogranicza również zakres wydruku jeżeli użyjemy filtra w tabeli osób (wydrukowane będą tylko pisma dla osób widocznych w tabeli)
 • poprawione adresowanie kopert z pozycji okna wypisu z rejestru
 • dodana opcja eksportu zbiorczego warstw do formatu dxf (eksportowane są widoczne na mapie warstwy)
  DXF

DXF

 
Aktualizacja 06-09-2017 PDF Drukuj Email
Środa, 06 Wrzesień 2017 10:48
 • dodany odczyt statusów przesyłek z systemu Poczty Polskiej (Narzędzia->Adresowanie)
  Statusy
 • do wzorów pism w opcji Narzędzia->Adresowanie i "Pisma własne" (w oknie informacji o działce) dodane pola: Identyfikator działki, Numer jednostki ewidencyjnej.
 • do wzorów pism w opcji "Pisma własne" w oknie informacji o działce dodana możliwość wstawienia pól dotyczących działek sąsiednich
 
Aktualizacja 30-07-2017 PDF Drukuj Email
Niedziela, 30 Lipiec 2017 11:15
 • dla danych z plików GML dodany odczyt informacji o źródle danych o przebiegu granic (sygnatura, data przekazania do zasobu, nazwa wykonawcy). Dane te są wyświetlane w tabelce "Dokumenty"
 • w opcjach (zakładka "Baza") dodana możliwość zmiany wielkości pól bazy (np. na dane adresowe)
 • w opcji "Adresowanie->Pisma" dodano możliwość wstawienia do wzoru pisma pola "powierzchnia ewidencyjna". Proszę zwrócić uwagę że przy jednej osobie może być kilka działek i wtedy wartość będzie sumą powierzchni tych działek
 • w raporcie "Zestawienie osób" dodane drukowanie adresu do korespondencji (tylko dla danych pochodzących z GML)
 • w opcji "Adresowanie" przy dodawaniu osób dodana opcja do wyboru czy dodawać adres zameldowania czy do korespondencji (jeśli istnieje)
  Adres do korespondencji
 • poprawiony import danych dotyczących podmiotów gospodarujących zasobami nieruchomości SP lub JST (dla danych pochodzących z GML)
 • dodany system powiadomień o nowościach w programie
  Nowości
 
Aktualizacja 26-06-2017 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 26 Czerwiec 2017 14:08
 • dodany wydruk wypisu z części graficznej dla zaznaczonych działek:
Wypis z części graficznej

 • w opcji "Adresowanie->Pisma" dodano możliwość wstawienia do wzoru pisma pola "otrzymują", do którego trafiają nazwiska/nazwy pozostałych osób z listy adresowej
 • poprawki eksportu danych do pliku xls do systemu PP e-nadawca
 
Aktualizacja 26-05-2017 PDF Drukuj Email
Piątek, 26 Maj 2017 19:38
 • poprawione działanie opcji pobierania danych z serwerów WMS
 
Aktualizacja 19-05-2017 PDF Drukuj Email
Piątek, 19 Maj 2017 19:40
 • przywrócone działanie opcji podglądu Google Maps po zmianach wprowadzonych przez Google 16 maja 2017
 • zmienione wyświetlanie etykiet dla obiektów liniowych - teraz etykieta układa się pod kątem wzdłuż linii obiektu
 • w legendzie dodana opcja tworzenia grup warstw. Po dodaniu nowej grupy możemy do niej przeciągnąć myszką wybraną warstwę. Przy dodawaniu warstwy ikonką "+" jeśli podświetlona jest grupa w legendzie to nowo dodawane warstwy trafią bezpośrednio do tej grupy. W przeciwnym razie wczytywany plik trafi do grupy "Inne"
Grupy

 

 • w raporcie "Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych" dodana możliwość wygenerowania alfabetycznego zestawienia osób
Zestawienie osób

 

 • w opcji Adresowanie dodany raport "Alfabetyczne zestawienie osób"
 • poszerzony odczyt danych o budynkach z plików GML (do wypełnienia raportu wzde dla budynku)
 • w raporcie "Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych" dodano wersję 3 (nie powielającą danych działki przedmiotowej)
 • w opcji eksportu punktów do pliku tekstowego dodano możliwość określenia zakresu (wszystkie/zaznaczone działki)
 • dodane pola do wstawiania do pism w opcji adresowanie (działki sąsiednie)
 • dodano opcję Narzędzia->Statystyka - zliczającą obiekty ewidencji
 • w raporcie "Skorowidz działek" dodane podsumowanie powierzchni
 
Aktualizacja 06-03-2017 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 06 Marzec 2017 10:09
 • poprawiony eksport nazwisk właścicieli do formatu dxf (opcja: "Eksport wybranych działek i ich właścicieli (władających) do pliku csv, dbf, xls")
DXF

 • w opcji "Adresowanie" w edycji szablonu pisma dodana możliwość wstawienia pola "Liczba porządkowa" - Wstaw->Pole->Liczba porządkowa
 • w opcji "Adresowanie" dodany nowy wzór zwrotki do wyboru: "poczta polska - żółta pionowa - wersja 2"
 • w opcji "Adresowanie" dodana zakładka Raporty z możliwością wygenerowania raportu:
Raporty

 

 • w raporcie "Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych" dodana możliwość wprowadzenia identyfikatora pracy i numeru zlecenia (i późniejszego wykorzystania tych pól w edycji szablonu raportu - nazwy nowych pól: [id_pracy],  [nr_zlecenia])
 • w raporcie "Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych" dodana  druga wersja raportu (z rozbiciem 1 granica na 1 stronie):
Raport

 

 
Aktualizacja 08-02-2017 PDF Drukuj Email
Środa, 08 Luty 2017 11:18
 • w opcji adresowania dodane nowe kolumny i wydzielone pole nr domu, nr lokalu i kod
Nowe kolumny
 
 • w oknie adresowania dodana opcja generowania pliku xls do systemu e-nadawca Poczty Polskiej. Oprócz tworzenia pliku xls dodana również opcja wczytania zwrotnego pliku xls zawierającego numery nadania - przy wczytywaniu program próbuje dopasować numery nadania do adresów.
E-nadawca
 
 • w opcji konfiguracji koperty dodana możliwość tworzenia i edycji własnych szablonów koperty:
Szablon koperty
 
 • w czasie edycji szablonu koperty (zwrotki) dodana została obsługa pól "lp" - wstawia kolejny numer zgodny z książką nadawczą i "nr_nadania" - wstawia numer nadania wpisany w oknie z adresami
Nowe pola

 

 
Aktualizacja 23-01-2017 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 23 Styczeń 2017 10:39
 • poprawiony odczyt grafiki z plików GML w przypadku gdy punkty załamań obiektów opisane są znacznikiem <gml:pos>
 • przyśpieszony o około 10% odczyt plików GML
 
Aktualizacja 13-12-2016 PDF Drukuj Email
Wtorek, 13 Grudzień 2016 12:14
 • dla plików GML dodany odczyt numeru KW księgi elektronicznej
 • dla plików GML dodana opcja "Narzędzia->Mapa grup rejestrowych" umożliwiająca pokolorowanie działek w zależności do przynależności właścicieli do grupy rejestrowej. Ograniczenia tej opcji:
  - dane muszą pochodzić z pliku gml
  - pierwsze uruchomienie tej opcji na nowych danych będzie trwać dłużej (w zależności od ilości działek)
  - do wykonania mapy brane są tylko grupy z danych właścicieli (bez władających)
  - jeśli wśród właścicieli występuje kilka grup rejestrowych to do kolorowania brana jest tylko jedna.
  Mapa grup rejestrowych
 • w opcji druku mapy dodana możliwość wpisania dowolnej skali wydruku
 • drobne poprawki w imporcie danych z plików GML
 
Aktualizacja 21-11-2016 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 21 Listopad 2016 12:22
 • dodane wczytywanie i wyświetlanie adresu do korespondencji (dla danych wczytywanych z plików GML)
 
Aktualizacja 09-11-2016 PDF Drukuj Email
Środa, 09 Listopad 2016 09:36
 • poprawki importu GML-a zgodnego z najnowszą wersją rozporządzenia
 • nowy raport: "Zestawienie klasoużytków" (suma poszczególnych użytków dla wszystkich wczytanych działek lub dla wybranego obrębu)
 • na liście działek dodana opcja zaznaczania działek sąsiadujących z wybraną:
Zaznaczanie działek sąsiednich
 
Aktualizacja 15-09-2016 PDF Drukuj Email
Czwartek, 15 Wrzesień 2016 10:48
 • poprawka wyświetlania adresów działek (jeśli działka posiada więcej niż jeden adres)
 • dodana możliwość umieszczenia szkicu granic działki na wydruku informacji o działce:
  Szkic granic
 
Aktualizacja 14-09-2016 PDF Drukuj Email
Środa, 14 Wrzesień 2016 09:20
 • poprawka wyświetlania danych podmiotu grupowego (w przypadku dużej ilości osób składających się na podmiot grupowy)
 • poprawka wyświetlania adresów budynków (jeśli budynek posiada więcej niż jeden adres)
 
Aktualizacja 11-08-2016 PDF Drukuj Email
Czwartek, 11 Sierpień 2016 10:10
 • dodana opcja w oknie adresowania  (pod przyciskiem "Nadawca/opcje") umożliwiająca włączenie drukowania w kolumnie "Uwagi" książki nadawczej tekstu "ZPO"
 • poprawione formatowanie danych adresowych zawierających pole "poczta"
 • w opcji "Dołącz" (dołączanie pliku SWDE lub GML do istniejących danych) dodana możliwość wyłączenia wczytywania powtarzających się obiektów; kontrola wykonywana jest wyłącznie na podstawie atrybutów IDD (dla działek), IDT (dla użytków), i IDK (dla klas) - bez porównywania innych cech obiektów.
 • na raporcie zestawienia właścicieli i władających dodany wydruk rodzaju prawa własności i poprawione wydruki powierzchni (teraz jednostki są zgodne z ustawieniami w opcjach)
 • dodany raport "Skorowidz działek"
 • poprawka eksportu raportów do formatu ODT (eksport tekstów wieloliniowych)
 • dodana opcja ustawiania koloru obrysu zaznaczenia
 • dodany zapis informacji o działce z zaznaczonych działek do PDF - pliki o nazwach takich jak identyfikator działki:
  Ekspor do PDF
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 6